RSS

Zjevení duchů z hlediska vědy

Zjevení duchů z hlediska vědy
Návštěvy mentálních bytostí z onoho světa, i když jsou zpravidla subjektivní povahy a fyzikálními metodami je vůbec nelze zaregistrovat, vyvolávají v našem časoprostorovém universu podle všeho určité vedlejší účinky. Lidé, kteří se stali svědky spektrální manifestace, často říkají, že před zjevením a v jeho průběhu cítili chlad a zaznamenali ledový průvan. Ve všech domech, kde se vyskytují zjevení, existují takzvaná cold spots, mimořádně studená místa, v jejichž blízkosti na sebe mentální osobnosti z onoho světa berou pseudomateriální podobu a vizuálně se realizují coby duchové. Anglický biolog Lyall Watson vysvětluje tento pocit chladu během manifestace paranormálních zjevení (PSI-halucinací) tím, že mentální osobnost z jiného světa odnímá pro své účely pozorovateli jeho fyzickou energii. To by vysvětlovalo, proč svědkové zjevení pociťují chlad, třebaže nemají ze zjevení strach. Případné další přítomné osoby, které zjevení nevidí, však změnu teploty nezaregistrují, protože jejich energie není odčerpávána. Není jistě náhoda, že doposud nikdo nepocítil při kontaktu se zjevením teplo.
Kanadský neurofyziolog profesor Michael Persinger (zkoumá především vliv elektromagnetických faktorů na limbický systém mozku) podle vlastního prohlášení experimentálně prokázal, že existuje určitá souvislost mezi elektromagnetickými poli a výskytem paranormálních jevů. V mozkové partii nazývané amygdala se sbíhají smyslové vjemy uložené v různých částech velkého mozku a jsou namáčeny v emocích. Profesor Persinger prokázal, že neurochemie mozku může být ovlivňována působením elektromagnetických polí na struktury mozkových laloků (především na zmíněnou amygdalu). Elektromagnetická pole evokují paranormální fenomény jako zjevení zemřelých, náboženské postavy, domnělé únosy mimozemšťany, poltergeisty a další.


Když takzvané archetypické energie proniknou do našeho hmotného světa, ovlivňují u osob, k nimž se přiblíží, magnetit (magnetit=magnetová železná ruda) obsažený v lidském mozku. Jakmile se v naší realitě usídlily, šíří kolem sebe silní elektromagnetické vlny, jejichž frekvence je naladěna právě na tento magnetit.
Persinger uvádí: předpokládá se, že oblasti, v nichž dochází k uvolňování tektonického napětí, mají tendenci vytvářet lokální sloupovitá elektrická pole. Podařilo se mu prokázat statistickou souvislost mezi zjeveními, poltergeistem, výskytem UFO a dalšími paranormálními jevy na straně jedné a seismickými aktivitami (otřesy půdy) na straně druhé. Manifestace PSI ovšem nekulminují během zemětřesení, nýbrž krátce před  ním a po něm.
Persinger během svých výzkumů zjistil, že v domech nacházejících se nad geologickými průrvami, kde může docházet  k vytváření lokálních elektrických polí (k úniku plazmy), dochází dlouhodobě a opakovaně k paranormálním jevům. Osoby nacházející se v blízkosti takových obydlí občas pozorují podivné světelní koule. Když se k nim pokusí přiblížit, dostanou se do sféry vlivu elektrického pole. Chemie jejich mozku se tím změní a v důsledku toho dokáží najednou vnímat duchy (zjevení) a jiné neobvyklé fenomény. V těchto domech se také rádi usazují poltergeisti.
Seismickou činností generované elektromagnetické aktivity ovšem samy o sobě nepředstavují zjevení jako taková, jsou pouze základnou, živnou půdou, v níž se zjevení mohou materializovat, jakýmsi spouštěcím mechanismem. Vytvářejí v nás a v našem okolí předpoklady pro to, abychom mohli paranormální jevy vnímat. Otevírají okno do jiné reality, které je pro naše vědomí v obvyklém každodenním prostředí zavřené. Dá se přepokládat, že silné tektonické napětí uvolňuje energie, které dokáží přinejmenším přechodně narušit jinak ucelenou strukturu časoprostorového kontinua a odkrýt nám pohled do jiné reality, do jiného času.

Leave a Reply

You must enable javascript to see captcha here!
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 5 + 12 ?
Please leave these two fields as-is: