RSS

Karma

- slovo pocházející ze sanskrtu označující etický přírodní zákon příčiny a následku. Každý vědomý čin a jemu odpovídající následek zpětně postihuje samotného aktéra. Proto zlé jednání způsobuje zlo, zatímco dobré dobro
- bývá často nesprávně interpretována jako osud
- karma funguje následovně – vše, co vykonáme, řekneme nebo nač pomyslíme, zanechává v naší mysli určitý otisk. Neboť je způsob prožívání světa určen obsahem naší mysli, negativní otisky v ní nutně vedou k budoucímu utrpení


- budeme-li tedy užívat karmu v pozitivním smyslu, přinese nám to svobodu a štěstí. Dle typu činu (myšlenky) vzniká karma prospěšná nebo neprospěšná – karmický následek činu je nazýván dozrání (vipáka) nebo plod (phala). Karmický následek se ovšem nemusí objevit bezprostředně po činu, ale může dozrávat i během několika životů (inkarnací). Stejně jako každé semeno potřebuje pro svůj růst jiné prostředí, tak i karmy dozrávají jen pokud pro to nastanou správné podmínky. Nelze to však chápat tak, že vše, co zakoušíme nyní, je důsledkem minulé karmy. Dobré i zlé skutky jsou vždy konány ze svobodné vůle, nikdy nevznikají z minulé karmy, neboť stavy mysli, vzniklé jako karmické následky minulých činů (vipáka), jsou samy o sobě vždy karmicky neutrální
- podle učení o karmě rozeznáváme deset nejdůležitějších prospěšných i neprospěšných činů. Je pozoruhodné, že deset neprospěšných činů, za jejichž vykonání je člověk trestán zná i křesťanství v podobě tzv. Desatera
- deset karmicky prospěšných činů:
3 tělesné činy: vyvarování se zabíjení, zdržení se krádeží, neprovozování nedovoleného
pohlavního styku (ten je v různých dobách a kulturách definován různě)
4 verbální činy: vyvarování se lhaní, pomlouvání, hrubé mluvy a prázdného tlachání
3 činy mysli: nesobeckost, laskavost a správné názory
- deset karmicky neprospěšných činů
3 tělesné činy: zabíjení, krádež a nedovolený pohlavní styk
4 verbální činy: lhaní, pomlouvání, hrubá mluva a prázdné tlachání
3 činy mysli: chamtivost, nenávist a nesprávné názory ( o neexistenci karmy a reinkarnaci)

Comments are closed.