RSS

Archive for the ‘od A’ Category

Astrální tělo

Pátek, Duben 24th, 2009

- astrální tělo je tvořené jemněhmotnými elementy, jež duše potřebuje pro vstup do hruběhmotného těla
- mnoho magických cvičení si klade za cíl využívání astrálního těla k získávání poznatků z astrálu a používat je pak i v rovině materiální
- cestu astrálního těla mimo materiální rovinu nazýváme astrální putování

Astrální světlo

Pátek, Duben 24th, 2009

- nepostižitelná dynamická substance astrálu, tvořící životní prostředí všech astrálních bytostí
- astrální světlo je prostředkem všech magických operací
- směřuje a dynamizuje prostředky ceremoniální magie
- uplatňuje se zde princip tzv. Hermových vah, pozitivní čin indukuje také negativní následky
- základním prostředkem jak docílit dynamizace astrálního světla je oběť
- jeho pohyb a dva proudy symbolizuje Hermova hůl čili Caduceus

Astrální projekce

Pátek, Duben 24th, 2009

- rozličné formy utváření útvarů v astrálu pomocí imaginace nebo vůle

Astrální obraz

Pátek, Duben 24th, 2009

- astrální obrazy jsou spatřovány především ve spánku, během somnambulních stavů nebo v extázi
- není doprovázen zvukovými vjemy, pouze výjimečně jsou snímány zvuky, připomínající vzdálenou ozvěnu
- chová se jako zrcadlový obraz a je vnímán pouze jedinou osobou
- vidí-li obraz více lidí a promlouvá-li k nim, jde o projev elementálních bytostí
- astrální obrazy je nutno vyvolávat, podobně jako fotografie, ale za vývojku v tomto případě slouží životní fluida lidí nebo zvířat, event. z médií při spiritistické seanci
- na rozdíl od fotografie se jedná o jev dočasný, ale lze jej fotograficky zachytit

Astrální bytosti

Pátek, Duben 24th, 2009

- všechny astrální útvary lze chápat jako bytosti, protože jsou nadány pohybem, určitými sklony a určitou mírou inteligence
- jsou vlastně jakýmisi předobrazy všech forem života na této Zemi a současně z života těchto forem vznikají
- tak např. každé psychické hnutí, ať už je to myšlenka, či pocit, vytváří astrální útvar, tj. astrální bytost, která žije ve vazbě na svého tvůrce a současně ve vazbě na svého tvůrce a současně ve vazbě na afinní astrální útvary a nezaniká ani po jeho smrti
- vyvolávání astrálních bytostí bylo velmi časté u okultistů 19. a 20. století
- při těchto evokacích se viditelně projevovaly jako různé bizardní tvary, které nebylo možné přesně popsat ani k ničemu konkrétnímu připodobnit
- podle některých teorií je jejich zhmotnění úzce vázáno na ektoplazmu
- staří pohané některé astrální bytosti personifikovali a uctívali
- předpokládá se, že lidé v dávných dobách měli schopnost přímého vidění astrálu (tzv. třetí oko) a proto se jim příroda jevila jako soustava živých bytostí
- z těchto dob pochází např. víra v bludičky, ohnivé muže, víly apod. Zachovaly se nám však již jen jako termíny bez konkrétního obsahu