RSS

Archive for the ‘Pojmy’ Category

Zaklínání

Pátek, Duben 24th, 2009

- magický úkon, sloužící k přivolání, poutání a odesílání, eventuelně zahánění evokovaných astrálních bytostí
- v širším smyslu tak můžeme označit každou slovní magickou formuli, užívanou pro komunikaci s těmito bytostmi

Xenologie

Pátek, Duben 24th, 2009

- z řeckého ksenos – cizí + glossa – jazyk
- medijní jev, v jehož průběhu předává médium komuniké (ústní, písemné, na zásadě přímého psaní) v pro něj neznámém jazyce (jedním nebo mnoha)
- viz glosolálie

Xenolalie

Pátek, Duben 24th, 2009

- xenolalie je na rozdíl od glosalie schopnost mluvit jazyky, které skutečně existují, ale jejich znalost je u člověka vyvolána pomocí působení paranormálních sil. Např. médium v transu používá plynnou řečtinu, přestože v normálním životě tento jazyk neovládá a ani s ním nikdy nepřišlo do bližšího kontaktu
- projevy xenolalie jsou také běžné v průběhu regresních terapií

Vnímání mimosmyslové

Pátek, Duben 24th, 2009

- zdokumentovaná schopnost získávání informací o lidech, událostech nebo předmětech na vzdálených místech a/nebo v čase bez použití klasických smyslů
- jedna z funkcí duchovního těla označovaná v akademické vědecké literatuře jako ESP
- jevy, které jsou zařazeny do tohoto okruhu, jsou dnes někdy označovány jako nemožné, poněvadž jsou v protikladu s popsanými základními fyzikálními zákony

Vize

Pátek, Duben 24th, 2009

- medijní jev, který spočívá v registraci pomocí smyslů duchovního těla dojmů (pocitů) týkajících se osob, situace nebo abstraktní skutečnosti, někdy vzdálených pozorovatelů v čase i prostoru
- dochází k němu skutečně v rámci extatických stavů vyvolaných materiálními podněty, pod vlivem hypnózy
- pojmem vize označujeme vidinu či zjevení, obyčejně zachycující záznam nějaké události, podobně jako film promítaný na plátno
- obsahem vize je často nějaké neštěstí, k němuž v budoucnosti teprve dojde
- vize se mohou objevovat jak při normálním, tak i změněném stavu vědomí, někdy k nim také dochází ve snu
- můžeme je chápat jako nahlédnutí do budoucnosti, jako projev jasnozřivosti
- v přeneseném smyslu slova je vize nehmotná představa nějakého projektu, např. architekt má vizi domu, který chce navrhnout, a zakreslí ji v podobě náčrtku či plánku