RSS

Archive for the ‘od M’ Category

Monoideismus

Pátek, Duben 24th, 2009

- z řeckého monus – jediný + idea – představa
- stav ducha nebo média projevující se soustředěním pozornosti na jediném předmětu nebo činnosti, při celkovém odtržení se od skutečnosti
- někdy doprovází trans

Metapsychika

Pátek, Duben 24th, 2009

- z řeckého meta – za + psychikos – týkající se duše
- věda zabývající se zkoumáním fyzikálních nebo psychologických jevů, jejichž původci jsou inteligentní síly, nebo neznámé vlastnosti ducha – definice Charlese Richeta
- viz parapsychologie, psychotronika

Metagnomie

Pátek, Duben 24th, 2009

- z řeckého meta – za + gnome – rozum
- viz jasnovidnění

Médium

Pátek, Duben 24th, 2009

- z latinského medium – prostředník
- médiem nazýváme člověka, který je schopen během změněného stavu vědomí (transu) navázat kontakt s astrálními bytostmi nebo duchy zemřelých, bytost obdařená medijností, která je prostředníkem mezi sférou materiální a nehmotnou sférou všehomíru
- média jsou nejčastěji využívána během spiritistických seancí, kdy vyvolávaný duch hovoří přímo ústy média k ostatním účastníkům seance
- někdy také předává písemné vzkazy a ve vyjímečných případech je médium schopno také materializace
- v závislosti na stupni vývoje medijnosti je schopno vyvolávat nebo podporovat určité jevy inteligentního nebo čistě fyzikálního charakteru
- charakteristickým rysem zprostředkovávajících médií, zvláště v kontaktech s duchy, by měl být určitý morální postoj a životní styl vhodný k uskutečňovaným činnostem

Medijnost

Pátek, Duben 24th, 2009

- z latinského medialis – zprostředkovávající
- soubor vlastností duchovního těla živých bytostí umožňujících navazování a udržování kontaktů s obyvateli nehmotné sféry a také vykonávání činností namířených na materiální předměty za využití fluidů a emitované energie skrze duchovní tělo
- jinak: senzitivnost